Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử có phải thông báo phát hành hóa đơn không ? Nếu không thông báo phát hành hóa đơn không có bị xử phạt không ?

Khoản 2, Điều 7 (Phát hành hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn:

“Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.” 

“Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.”

Khoản 2, Điều 10 (Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

2. Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Như vậy, hành vi sử dụng hóa đơn trước khi lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị xử phạt với mức phạt rất nặng: Dù các hóa đơn đó đã được kê khai và nộp thuế cũng bị phạt tới 6.000.000 đồng. Nếu chưa đến kỳ khai thuế thì bị phạt từ 6 triệu đến 18 triệu đồng.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON