Trước ngày 01/11/2020, doanh nghiệp có thể dùng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không ?

Khoản 3, Điều 14 (Đăng ký sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế) Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

“ 3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) theo quy định.”

Khoản 3, Điều 20 (Đăng ký sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế) Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

“ 3. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).”

Như vậy, kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã/không có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn điện tử, các loại hóa đơn giấy (tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế) đều phải hủy bỏ theo quy định.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON