Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn điện tử nhưng khách hàng lại hủy bỏ không sử dụng dịch vụ nữa. Doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định về sử dụng hóa đơn ?

Hỏi : Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn điện tử nhưng khách hàng lại hủy bỏ không sử dụng dịch vụ nữa. Doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định về sử dụng hóa đơn ?

Khoản 1, Điều 9 (Xử lý đối với hóa đơn đã lập), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.”

Như vậy, nếu người mua hủy bỏ không sử dụng dịch vụ và hai bên chưa kê khai thuế thì bên bán hủy hóa đơn theo biên bản thỏa thuận giữa hai bên và phải lưu trữ hóa đơn điện tử đã hủy.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON