Trường hợp doanh nghiệp được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn tự in, đặt in (hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng ), có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy hay không ?

Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn tự in, đặt in (hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng ), có được miễn chỉ tiêu đóng dấu trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy hay không ?

Điểm a, Khoản 3 (Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc), Điều 4, Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ nội dung bắt buộc. Ví dụ: Hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng.

Tuy nhiên, Khoản 1, Điều 12 (Chuyển từ hóa  đơn điện tử sang hóa đơn giấy),Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

 “1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.”

Nội dung của Khoản 2, 3, 4 Điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC là: Hóa đơn giấy chuyển từ hóa đơn điện tử phải: Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc; có ký hiệu riêng để xác nhận đã chuyển đổi; có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Như vậy, mọi trường hợp hóa đơn giấy chuyển từ hóa đơn điện tử đều phải có chữ ký và dấu của người bán hàng hóa, dịch vụ.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON