Trường hợp hóa đơn điện tử có nhiều dòng, khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy sẽ thành nhiều trang thì thực hiện thế nào ?

Hỏi : Trường hợp hóa đơn điện tử có nhiều dòng, khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy sẽ thành nhiều trang thì thực hiện thế nào ?

Ngày 18/7/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 2806/TCT-CS hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy khi có nhiều hơn 01 trang như sau:

Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính và Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, theo đó trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nêu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo  trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

  • Điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC: Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
  • Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC: Lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON