Trường hợp người mua không phải đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán không ký số trên hóa đơn điện tử, hóa đơn này có hợp lệ hay không ?

Hỏi: Trường hợp người mua không phải đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán không ký số trên hóa đơn điện tử, hóa đơn này có hợp lệ hay không ? 

Điểm e, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 6 (Nội dung của hóa đơn điệntử), Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn: Hóa đơn điện tử phải có

“e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng, năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.”

“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính có công văn số 2402/BTC-TCT  hướng dẫn:

“… nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì người bán, người mua lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nhưng có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như hướng dẫn nêu trên thì hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON