Vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị phạt tiền với mức tối đa là bao nhiêu ?

Điểm c, Khoản 1, Điều 24 (Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực), Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 20/6/2012 quy định:

 “ 1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:

c) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng: … kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia …”

Khoản 9, Điều 3 (Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 50.000.000 đồng khi tổ chức này có “hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả” (Khoản 3, Điều 6, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON