Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm được thực hiện như thế nào ?

Khoản 6, Điều 17 (Ủy nhiệm lập hóa đơn), Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn:

“6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm. Bên ủy nhiệm phải thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn (trong đó có các hóa đơn ủy nhiệm) hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này. Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.”

Như vậy, việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm do doanh nghiệp ủy nhiệm thực hiện hàng quý (trong báo cáo chung về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp). Doanh nghiệp nhận ủy nhiệm không phải báo cáo về các hóa đơn nhận ủy nhiệm.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON