Việc lập hóa đơn không đầy đủ nội dung bắt buộc sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Khoản 1, Điều 8 (Lập hóa đơn điện tử), Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn:

“1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định.”

Khoản 1, Điều 11 (Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ ), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt.

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Như vậy, có 3 tình huống xảy ra đối với hành vi lập hóa đơn “không đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định”:

  1. Không bị xử phạt, nếu tự phát hiện và khắc phục bằng cách lập hóa đơn mới thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc phải có theo quy định.
  2. Bị phạt cảnh cáo, nếu các nội dung này không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ.
  3. Bị phạt tiền từ 200.000 đ đến 1.000.000 đ, nếu không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON