Việc lập hóa đơn không đúng thời điểm sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Khi sử dụng hóa đơn đơn điện tử nếu doanh nghiệp có hành vi vi phạm cũng sẽ bị xử phạt như đối với vi phạm khi sử dụng hóa đơn giấy.

Khoản 3, Điều 11 (Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ ), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Ví dụ: Công ty A giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2019 (căn cứ phiếu xuất kho của Công ty), nhưng đến ngày 03/3/2019 Công ty A mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm. Công ty A đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2019 nên Công ty A bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON