Đã có Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Theo đó, một số văn bản pháp luật của Bộ Tài chính về hóa đơn, hóa đơn điện tử vẫn có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 30/6/2022, thay vì hết ngày 31/10/2020 như quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC trước đó.

Thông tư 88

Chi tiết nội dung Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Cụ thể:

Sửa đổi Khoản 2, Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC: Kể từ nay cho đến hết ngày 30/6/2022, các văn bản của Bộ Tài chính sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);
  • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;
  • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
  • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Bãi bỏ Khoản 3, khoản 4 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. 

Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. Sự ra đời của Thông tư này giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp về hiệu lực thi hành của các văn bản pháp luật theo quy định tại Thông tư 68/2019/2020 trong bối cảnh thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử lùi tới ngày 01/7/2022 theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. 

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON