Bước 1: Click vào hình đại diện góc trên bên phải màn hình chọn Đổi mật khẩu

Bước 2: Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và chọn Lưu thông tin

Bước 1: Tại danh mục Hỗ trợ chọn Phần mềm

Bước 2: Tải phần mềm hỗ trợ ký số CyberSign

Bước 3: Cài đặt phần mềm, xem hướng dẫn cài đặt tại đâyB

Bước 1: Tại danh mục Phát hành hóa đơn chọn Thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Chọn Tạo mới nhập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, chọn Thêm mẫu số hóa đơn để nhập các thông tin về hóa đơn phát hành. Sau khi hoàn thành chọn Lưu thông tin

Bước 3: Tại màn hình Lập thông báo phát hành hóa đơn chọn icon xem để kiểm tra lại thông báo và gửi thông báo phát hành lên CyberLotus

Bước 1: Tại danh mục Hóa đơn chọn Lập mới hóa đơn

Bước 2: Chọn mẫu hóa đơn và ấn Tạo hóa đơn

Bước 3: Tại màn hình tạo hóa đơn nhập các thông tin của hóa đơn: Thông tin người mua, thông tin hàng hóa dịch vụ,.. Sau khi nhập xong các thông tin chọn Xem trước để xem hóa đơn, chọn để gửi cho khách hàng.

Bước 1: Vào danh mục Hóa đơn chọn Danh sách hóa đơn -> chọn tab Đã ký, tại màn hình danh sách hóa đơn chọn icon thêm -> Chuyển đổi

Bước 2: Chọn Yes để tiến hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Bước 3: Xem hóa đơn chuyển đổi: Tại danh mục Hóa đơn chọn Hóa đơn chuyển đổi chọn xem hoặc tải xuống.

Bước 1: Tại danh mục Báo cáo chọn menu Tình hình sử dụng hóa đơn

Bước 2: Chọn loại báo cáo cần lập và chọn Xem báo cáo.

Bước 3: Chọn Xuất excel hoặc Xuất XML để gửi cơ quan Thuế

Bước 1: Tại menu Hóa đơn chọn Lập mới hóa đơn

Bước 2: Tại màn hình lập mới hóa đơn, chọn Tải file mẫu nếu chưa có file mẫu excel hóa đơn. Tích chọn ô Nhập excel ->Chọn file để chọn file excel

Một file excel có thể chưa 1 hoặc nhiều hóa đơn

Bước 1: Tại menu Danh mục chọn Danh mục khách hàng.

Bước 2: Tại màn hình danh mục khách hàng chọn Thêm mới khách hàng để thêm từng khách hàng, chọn Nhập excel để thêm danh sách khách hàng từ file excel.

Đối với danh mục hàng hóa, các bước thực hiện tương tự

Bước 1: Tại menu Hóa đơn chọn Danh sách hóa đơn

Bước 2: Chọn tab hóa đơn Đã ký, tại màn hình danh sách hóa đơn đã ký chọn icon Email.

Bước 3: Nhập thông tin email khách hàng cần gửi và thông tin ghi chú và chọn Gửi email.

Bước 1: Vào menu Cấu hình chọn Lịch sử gửi email

Bước 2: Tại màn hình lịch sử gửi email cột Trạng thái hiển thị thông tin hóa đơn đã được gửi.

Bước 1: Người dùng vào menu Cấu hình chọn menu Thông tin doanh nghiệp

Bước 2: Chọn tab Cấu hình doanh nghiệp, tại màn hình cấu hình doanh nghiệp chọn Tự động gửi email và ấn Lưu lại thông tin để hoàn tất quá trình cấu hình gửi email tự động