Bước 1: Vào menu Cấu hình chọn Lịch sử gửi email

Hướng dẫn kiểm tra hóa đơn đã được gửi thành công hay chưa?

Bước 2: Tại màn hình lịch sử gửi email cột Trạng thái hiển thị thông tin hóa đơn đã được gửi.

Bước 1: Người dùng vào menu Cấu hình chọn menu Thông tin doanh nghiệp

Cấu hình gửi email tự động cho khách hàng sau khi ký hóa đơn

Bước 2: Chọn tab Cấu hình doanh nghiệp, tại màn hình cấu hình doanh nghiệp chọn Tự động gửi email và ấn Lưu lại thông tin để hoàn tất quá trình cấu hình gửi email tự động

Cấu hình gửi email tự động cho khách hàng sau khi ký hóa đơn
G

1900.2038

Đặt mua