Video hướng dẫn

Quy trình đăng ký hóa đơn điện tử CyberBill

Hướng dẫn cập nhật ứng dụng CyberSign v2.0

Hướng dẫn thêm chứng thư số trong USB Token vào ứng dụng CyberBill

Hướng dẫn ký hợp đồng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử CyberBill

Hướng dẫn cài đặt cấu hình email gửi đi

Hướng dẫn thêm mới thông tin khách hàng trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Hướng dẫn nhập danh mục Hàng hóa nhập Hàng hóa lẻ, hàng hóa theo danh sách

Hướng dẫn xem và thay thế các loại văn bản thỏa thuận

Hướng dẫn cách lập mới và gửi hóa đơn điện tử trên CyberBill – Phần 1

Hướng dẫn lập mới hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill – phần 2

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế trên CyberBill

Hướng dẫn hủy bỏ hóa đơn trên CyberBill

Hướng dẫn ký và in nhiều hóa đơn

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn đã ký

Hướng dẫn xuất báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill