Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn

Bước 1: Tại danh mục Phát hành hóa đơn chọn Thông báo phát hành hóa đơn

Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Chọn Tạo mới nhập các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, chọn Thêm mẫu số hóa đơn để nhập các thông tin về hóa đơn phát hành. Sau khi hoàn thành chọn Lưu thông tin

Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn

Bước 3: Tại màn hình Lập thông báo phát hành hóa đơn chọn icon xem để kiểm tra lại thông báo và gửi thông báo phát hành lên CyberLotus

Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn
Hướng dẫn tạo thông báo phát hành hóa đơn