Mẫu biên bản điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi hóa đơn điện tử

16/10/2019

Hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Trong quá trình sử dụng, việc gặp phải những sai sót như: sai tên, sai ký hiệu, sai số hàng hóa… là điều có thể gặp phải. Vậy, trong trường hợp hóa đơn điện tử bị sai, doanh nghiệp cần xử lý như thế nào?

Trong trường hợp hóa đơn điện tử bị sai, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn như hóa đơn giấy và nộp thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn.

>> Hướng dẫn điều chỉnh, hủy, thay thế hóa đơn điện tử

>> Sử dụng chữ ký số HSM và USB TOKEN cho việc ký hóa đơn

>> Hướng dẫn tra cứu, in hóa đơn điện tử CyberBill

Biên bản hủy hóa đơn

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn

Với hóa đơn điện tử CyberBill mẫu biên bản hủy hóa đơn được tạo tự động, Quý khách hàng chỉ cần nhập thông tin Số biên bản hủy Ngày biên bản hủy để tạo mới biên bản hủy hóa đơn

Tạo biên bản hủy hóa đơn
Tạo biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn CyberBill
Tạo biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Biên bản điều chỉnh hóa đơn
Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

Tạo biên bản điều chỉnh trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill. Quy khách hàng chọn Điều chỉnh hóa đơn nhập các thông tin Số biên bản điều chỉnh Ngày biên bản điều chỉnh ấn Tạo mới

Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn
Tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill
Tạo biên bản điều chỉnh hóa đơn
Tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

Biên bản thu hồi hóa đơn

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Tạo mẫu biên bản thu hồi trên phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill, Quý khách hàng chọn phần hóa đơn Thay thế nhập các thông tin Số biên bản thay thế Ngày biên bản thay thế ấn Tạo mới

Tạo biên bản thu hồi hóa đơn
Tạo biên bản thu hồi hóa đơn trên phần mềm hóa đơn CyberBill
Tạo biên bản hóa đơn trên phần mềm hóa đơn CyberBill
Tạo biên bản thu hồi hóa đơn trên phần mềm hóa đơn CyberBill

Như vậy, tùy vào từng trường hợp sai sót cụ thể, mà doanh nghiệp có thể lựa chọn biện pháp hủy hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn hay thu hồi hóa đơn.

Tin liên quan