Thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

12/10/2019

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là vấn đề đang được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, theo dõi. Trước đó, theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020; Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế vào ngày 13/6/2019 lại quy định:

  • Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022;
  • Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế trước ngày 01/7/2022.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh… rất hoang mang về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

>> Một số điểm mới trong Thông tư số 68/2019/TT-BTC

>> Thống kê 11 điểm cần chú ý của Thông tư số 68/2019/TT-BTC

>> Chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC

Vậy, khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? CyberBill xin trả lời câu hỏi này như sau:

Luật Quản lý thuế 2019 chỉ quy định về khái niệm hóa đơn điện tử; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; dịch vụ về hóa đơn điện tử, dịch vụ về hóa đơn điện tử mà không quy định thời điểm đăng ký áp dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử. 

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử

Do đó, thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể: 

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trong đó, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định rõ về thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử và thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời điểm đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Kể từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành (ngày 14/10/2019) đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, việc thực hiện triển khai hóa đơn điện tử vẫn được áp dụng theo các Thông tư, Quyết định sau:

 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  • Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);
  • Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
  • Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
  • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hành. Việc triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng hoàn toàn theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và TT 68/2019/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư 68/2019/TT-BTC còn giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử như: điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử, thông báo phát hành hóa đơn 2019, thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử, đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử… 

Tin liên quan