Các bước xử lý hóa đơn điện tử được cấp mã nhưng bị sai sót

Các doanh nghiệp phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử chậm nhất vào ngày 01/7/2022 được quy định tại khoản 2, Điều 151 Luật quản lý thuế .

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã. Vậy khi gặp trường hợp này các doanh nghiệp cần xử lý ra sao?

CyberBill sẽ hướng dẫn các doanh nghiệp các bước cụ thể để xử lý tốt nhất khi gặp tình huống này. Cụ thể, tại điều 17, nghị định 119/2018/NĐ-CP đã quy định:

1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót.

1.1 Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.

1.2 Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

2. Trường hợp có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót.

2.1 Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán). Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

2.2 Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã.

3.1 Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót

3.2 Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Thời hạn gửi thông báo là 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Thuế.

3.3 Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã quy định tại Điều 17, Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

  • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900 2038
  • Websitehttps://cyberbill.vn/
  • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON