Cách tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế theo nghị định 123

Ngày 19/10/2020 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Trong đó một trong các nội dung được nhiều người quan tâm là các vấn đề liên quan đến các loại hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế; Các đối tượng nào sẽ sử dụng loại hóa đơn này? Có được tiêu hủy hóa đơn không? Và quy trình tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của quan thuế theo nghị định 123/2020/NĐ-CP ra sao?

tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế
Cách tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế theo nghị định 123

1. Các đối tượng sử dụng hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế

Theo điều 23, nghị định 123/2020/NĐ-CP; Hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế hay hóa đơn do cơ quan thuế đặt in sẽ được các đối tượng sau đây sử dụng: 

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sau đây trong trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế:
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện) theo quy định.

 • Trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố; theo quy định tại khoản 2 Điều 20 nghị định 123/2020/NĐ-CP: cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn giấy do cơ quan thuế đặt in cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh liên quan.

>> Kê khai bổ sung đối với các hóa đơn bị bỏ sót

2. Quy định về  tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế theo nghị định 123/2020/NĐ-CP 

2.1 Có được tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế không?

Theo khoản 1, điều 27, Nghị định 123/2020/NĐ-CP hoàn toàn có thể tiến hành tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế (hay hóa đơn do cơ quan thuế đặt in) trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
 • Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thì đơn vị phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
 • Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Ngoài ra, Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không tiêu hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

2.2 Cách tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp

Theo khoản 2, điều 27, nghị định 123/2020/NĐ-CP, Tiêu hủy hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi tiêu hủy hóa đơn.
 • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản tiêu hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nêu có sai sót.
 • Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:
 • Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
 • Biên bản tiêu hủy hóa đơn;
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

2.3 Tiêu hủy hóa đơn đối với cơ quan Thuế

Theo khoản 3, điều 27, nghị định 123/2020/NĐ-CP, việc tiêu hủy hóa đơn đặt in với cơ quan thuế được thực hiện như sau:

 • Cơ quan Thuế thực hiện tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.
 • Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình tiêu hủy hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

Trên đây là hướng dẫn cách tiêu hủy hóa đơn đặt in mua của cơ quan Thuế theo nghị định 123/2020/NĐ-CP; có thể thấy hóa đơn do cơ quan thuế đặt in hoàn toàn có được tiêu hủy trong một số trường hợp cụ thể; Việc tiêu hủy các hóa đơn này phải tuân theo các quy trình cụ thể mà Pháp Luật đã quy định.

Phần mềm hóa đơn điện tử CyberBill

 • VPGD: Tầng 4, tòa nhà T608B, Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Hotline: 1900 2038
 • Websitehttps://cyberbill.vn/
 • Email: kinhdoanh@cyberlotus.com
Nef Digital SEOON