Cấu hình gửi email tự động cho khách hàng sau khi ký hóa đơn

Bước 1: Người dùng vào menu Cấu hình chọn menu Thông tin doanh nghiệp

Cấu hình gửi email tự động cho khách hàng sau khi ký hóa đơn

Bước 2: Chọn tab Cấu hình doanh nghiệp, tại màn hình cấu hình doanh nghiệp chọn Tự động gửi email và ấn Lưu lại thông tin để hoàn tất quá trình cấu hình gửi email tự động

Cấu hình gửi email tự động cho khách hàng sau khi ký hóa đơn