Chữ ký số dùng kê khai thuế, bảo hiểm xã hội và hải quan, nộp thuế điện tử có ký được hóa đơn điện tử hay không? Hóa đơn điện tử có sử dụng được chữ ký số của nhiều nhà cung cấp chữ ký số không  ?

Hỏi : Chữ ký số dùng kê khai thuế, bảo hiểm xã hội và hải quan, nộp thuế điện tử có ký được hóa đơn điện tử hay không? Hóa đơn điện tử có sử dụng được chữ ký số của nhiều nhà cung cấp chữ ký số không  ?

– Chữ ký số dùng để ký trên hóa đơn điện tử có thể dùng chung cho tất cả các dịch vụ khác (kê khai thuế, kê khai hải quan, bảo hiểm xã hội …) và ngược lại.

– Hóa đơn điện tử có thể dùng chữ ký số của các nhà cung cấp chữ ký số (New-CA, VNPT-CA, FPT-CA, VIETTEL-CA …), với điều kiện chữ ký số của các nhà cung cấp này đã được đăng ký sử dụng với cơ quan Thuế.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON