Trường hợp ngày lập hóa đơn điện tử khác với ngày ký hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải kê khai thuế theo ngày nào ?

Điểm a, Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của các loại hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điện tử) như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”…

Như vậy, khi kê khai thuế và hạch toán kế toán, doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON