Xử lý hóa đơn tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế còn lại chưa sử dụng sau ngày 01/11/2020 như thế nào ?

Khoản 2, Điều 36 (Xử lý chuyển tiếp), Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định:

“ 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngà31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2020, các hóa đơn tự in, đặt in, mua của cơ quan thuế hết giá trị sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn theo quy định.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON