Việc xử phạt vi phạm về hóa đơn sẽ được thực hiện như thế nào ?

Các Khoản thuộc Điều 3 (Nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn), Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn:

5. Một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chỉ bị xử phạt một lần.

7. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn hoặc vi phạm hành chính về hóa đơn nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng.

9. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON