Trường hợp bên mua hàng chưa sử dụng hóa đơn điện tử thì bên bán hàng có lập hóa đơn điện tử để gửi cho bên mua được không ?

Theo Điều 2, Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và Điều 2, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng sử dụng các loại hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điện tử): Hoá đơn điện tử được áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nếu doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử mà đối tác của doanh nghiệp chưa đăng ký sử dụng (họ vẫn sử dụng hoá đơn đặt in hoặc tự in) thì doanh nghiệp vẫn xuất hoá đơn điện tử bình thường cho các đối tác đó theo đúng quy định của Luật Quản Lý Thuế.

Khoản 1, Điều 4, Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn:

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua (nêu rõ cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử là truyền trực tiếp từ hệ thống của người bán sang hệ thống của người mua; hoặc người bán thông qua hệ thống trung gian của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lập hóa đơn và truyền cho người mua).

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON