Trường hợp tên, địa chỉ của người mua quá dài thì có được viết tắt trên hóa đơn điện tử không  ?

Hỏi : Trường hợp tên, địa chỉ của người mua quá dài thì có được viết tắt trên hóa đơn điện tử không  ?

 Mục 2, Khoản b, Điều 16 (Lập hóa đơn), Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn :

“Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”, “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”…nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Đối với hóa đơn điện tử, do không bị hạn chế số lượng ký tự như đối với hóa đơn giấy nên tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” có thể viết đầy đủ mà không cần viết tắt.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON