Có thể lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê hàng tháng được không ?

HỎI: Khách hàng lẻ doanh thu < 200.000đ, người bán có thể tập hợp lại và xuất 1 hóa đơn tổng vào cuối tháng được không? (đặc thù doanh nghiệp chứng khoán có nhiều khách hàng lẻ).

TRẢ LỜI: Điều 18, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn: Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng thì không phải lập hóa đơn (trừ khi khách hành có yêu cầu). Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ có đầy đủ các chỉ tiêu về người bán, nội dung hàng hóa và thuế suất, tiền thuế GTGT (nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ thuế). Hàng hóa,dịch vụ bán ra trong Bảng kê ghi theo thứ tự bán ra trong ngày. Cuối mỗi ngày, người bán lập một hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) ghi số tiền bán hàng trong ngày trên dòng tổng cộng của Bảng kê.

Như vậy, người bán chỉ có thể lập Bảng kê bán lẻ theo ngày.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019, người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tức là người bán cũng không được lập Bảng kê bán lẻ nữa.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON