Doanh nghiệp em mới thành lập 30/8/2019 và được chi cục thuế cho phép dùng hóa đơn giấy. Hiện tại (5/11/2019) vẫn chưa phát hành hóa đơn giấy thì được dùng hóa đơn giấy này đến 31/10/2020 hay hết năm 2019 thôi ?

HỎI: Doanh nghiệp em mới thành lập 30/8/2019 và được chi cục thuế cho phép dùng hóa đơn giấy. Hiện tại (5/11/2019) vẫn chưa phát hành hóa đơn giấy thì được dùng hóa đơn giấy này đến 31/10/2020 hay hết năm 2019 thôi ?

TRẢ LỜI: Doanh nghiệp mới thành lập và được Chi cục Thuế chấp thuận cho sử dụng hóa đơn giấy, nếu doanh nghiệp thuộc địa bàn Hà Nội và TP HCM thì chỉ được dùng hóa đơn giấy đến khi cơ quan Thuế thông báo chuyển sang dùng hóa đơn điện tử và cũng chỉ được sử dụng đến hết năm 2019; nếu doanh nghiệp ở các địa phương khác thì được dùng hóa đơn giấy đến khi cơ quan Thuế thông báo chuyển sang dùng hóa đơn điện tử và cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/10/2020.

Powered by BetterDocs

Nef Digital SEOON